લાગણીઓ ને અશ્રુઓ

લાગણીઓ ને અશ્રુઓથી જુનો નાતો હશે,
એટલે જ કદાચ…
શોક-હરખ ના ટાણે બંને પુરક બની ઉભરાય છે ! – ‘અંશ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s